Sądem polubownym, który rozwiązuje konflikty gospodarcze krajowe oraz zagraniczne na mocy umowy podpisanej przez strony, jest sąd arbitrażowy. Rolę rozstrzygającego pełni bezstronny specjalista (Mediator) wybierany przez wszystkie strony sporu, który pośredniczy w negocjacjach kończących się ugodą. W ten sposób problemy rozwiązywane są w szybki oraz poufnym sposób.