Transport drogowy jest najważniejszym elementem procesów logistycznych: zaopatrzenia, dystrybucji i eksploatacji.
Transport samochodowy wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu rud metali oraz pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa – 40,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (szkło i wyroby ze szkła,wyroby ceramiczne i ceramika budowlana, produkcja cementu i gipsu, wyroby ze skał i kamienia naturalnego) – 14,6%, a także produktów spożywczych i wyrobów
tytoniowych – 8,5% oraz produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa
i rybołówstwa – 5,4%.

Podstawowe cechy transportu drogowego, czyli m.in. szybkość i elastyczność wynikają z dużej dostępności infrastruktury punktowej i liniowej – gęstej i spójnej sieci dróg transportowych, co jest podstawową wadą pozostałych środków transportu.

Umożliwia to, w większości przypadków, dostawę towaru z miejsca nadania bezpośrednio do miejsca odbioru bez konieczności realizacji czasochłonnych czynności przeładunkowych
Transport drogowy ładunków, w zależności od przyjętego kryterium, można podzielić m.in. na:
 • transport krajowy i transport międzynarodowy;
 • przewóz przesyłek całopojazdowych lub przewóz przesyłek drobnych;
 • transport bezpośredni i transport kombinowany.
Pod względem zastosowanej technologii, można wyróżnić trzy kategorie przewozu ładunków:
 • Technologię uniwersalną.
  Technologia uniwersalna umożliwia realizację przewozu ładunków, które nie wymagają szczególnego przystosowania środków transportu i nie ulegają zniszczeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. W tej technologii mogą być przewożone np. ładunki sztukowe, drewno.
 • Technologię specjalizowaną.
  Technologia specjalizowana polega na realizacji przewozu ładunków z wykorzystaniem pojazdów specjalizowanych, np. cystern. W zależności od cech fizyko-chemicznych ładunków występuje konieczność przystosowania nadwozia. Technologie te dominują przy przewozie np. węgla i koksu, ziemi, płodów rolnych.
 • Technologię zunifikowaną.
  Technologia zunifikowana polega na realizacji przewozów ładunków umieszczonych w jednostkach ładunkowych, np. kontenerach. Najczęściej do tych ładunków zaliczamy drobnicę skonteneryzowaną. Technologia ta możliwa jest w realizacji przy wykorzystaniu ciągników siodłowych.
Dlaczego transport drogowy jest lepszy od pozostałych gałęzi transportu?
 • korzystne dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia
  i zbytu;
 • duża szybkość przewozu oraz elastyczność podróży;
 • możliwości dowozu do innych gałęzi transportu;
 • rozwój infrastruktury drogowej (wydatki na budowę nowych i modernizację istniejących dróg traktowane są często jako priorytet w porównaniu z pozostałymi gałęziami transportu).
Funkcjonując niejako w tle pozwala na efektywne łączenie pozostałych elementów. Proces transportowy we współczesnych uwarunkowaniach, w zasadzie byłby poważnie utrudniony, gdyby nie funkcjonowanie usług spedycyjnych. Procesy spedycyjne zawierają w swoim zakresie wszystkie czynności podejmowane
dla zrealizowania usługi spedycyjnej, a w szczególności dostarczenia towaru od nadawcy do odbiorcy.
Spedycję transportową można klasyfikować według różnych kryteriów:
 • ze względu na rodzaj i zasięg działalności usługowej: krajowa, międzynarodowa;
 • ze względu na miejsce siedziby spedytora (lub miejsce wykonywania czynności spedycyjnych): dworcowa, graniczna, portowa, wiejska, miejska, targowo-wystawowa;
 • ze względu na fazę procesu transportowego: nadania, odbioru, przemieszczania;
 • ze względu na złożoność procesu spedycyjnego: spedycja gałęziowa, spedycja intermodalna (multimodalna);
 • ze względu na dostępność do nabycia usługi spedycyjnej: spedycja będąca usługą materialną, spedycja będąca świadczeniem nieodpłatnym

Główną rolę w spedycji transportowej odgrywa spedytor.

Spedytor jest specjalistą i potrafi odpowiednio zorganizować obsługę transportową, a także rozwiązywać problemy, które często się pojawiają w toku, co prezentuje odpowiednia efektywność działań. Jest koordynatorem i organizatorem procesu transportowego drogowego. Odpowiednia organizacja procesu przewozowego polega na wykonaniu przez uczestników procesu czynności w ustalonej kolejności i w odpowiedni sposób. Spedytor również występuje jako doradca procesów drogowych obsługując różne gałęzie, przy założeniu, że znajdzie optymalne rozwiązanie dla swojego klienta. Odpowiednia organizacja procesu transportowego to stan, w którym wykonywanie wszystkich czynności spedycyjnych przez poszczególnych uczestników tego procesu odbywa się w ustalonej kolejności, w określony sposób i we wzajemnym powiązaniu ze sobą.