Transport kolejowy towarów to istotny element współczesnego transportu. Polega on na celowym przemieszczaniu ludzi i  przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu.

Zaletami transportu kolejowego są:

 • zdolność przewożenia ładunków masowych przekraczających często zdolność przewozową innych gałęzi transportu,
 • znaczna szybkość w przewozach towarów masowych,
 • przewożenie marszrutowe,
 • regularność przewozów,
 • relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości wynikające z silnej degresji kosztów jednostkowych,
 • relatywnie mniejsze niebezpieczeństwo przewozu ładunków wrażliwych na wstrząsy oraz mniejsze ryzyko kradzieży.
Infrastrukturę transportu kolejowego dzieli się na liniową i punktową.
 • Infrastrukturę punktową transportu kolejowego stanową punkty eksploatacyjne – posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne. Składa się na nie sieć stacji, które możemy podzielić według ich wielkości na: pasażerskie i towarowe, węzłowe i pośrednie. Do infrastruktury punktowej należy zaliczyć także, niezwykle ważne w logistycznym łacuchu dostaw, punkty i terminale przeładunkowe a także rozbudowane centra logistyczne z terminalami szynowo-drogowe i szynowo-morskie.
 • Infrastrukturę liniową stanowią drogi kolejowe, które można podzielić w zależności od natężenia przewozów i dopuszczalnej prędkości pociągów na: magistralne, pierwszorzędne, drugorzędne i znaczenia miejscowego.

Klasyfikacja linii kolejowych:

 • linie magistralne – o najwyższym obciążeniu przewozami, łączące najważniejsze w kraju miasta i centra przemysłowo-handlowe;
 • linie pierwszorzędne – łączące większe miasta i ośrodki przemysłowo-handlowe;
 • linie drugorzędne – łączce mniejsze miasta, ośrodki przemysłowo-handlowe i stanowiące połączenie ważniejszych punktów linii pierwszorzędnych;
 • linie o znaczeniu lokalnym – do których zalicza się pozostałe linie kolejowe.

Tabor kolejowy dzieli się na tabor przewozowy służący do realizacji zadań
przewozowych oraz pojazdy pomocnicze. Tabor przewozowy jest przystosowany do
eksploatacji w składzie pociągów, a składają się na niego:

 • Pojazdy trakcyjne. Pojazd trakcyjny ma własny układ napędowy. Do pojazdów trakcyjnych zalicza się: lokomotywy elektryczne, spalinowe i akumulatorowe, zespoły trakcyjne elektryczne
  i spalinowe, samodzielne wagony silnikowe i spalinowe autobusy szynowe.
 • wagony osobowe,
 • wagony towarowe.
W przewozach towarów koleją dominują relacje rynkowe pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na dużą skalę. Kopalnie węgla kamiennego, przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego czy porty morskie decydują się na współpracę z koleją z uwagi na stosowaną przez kolej technologię przewozu pozwalającą wykorzystać korzyści skali