Transport lotniczy  jest to celowe przemieszczanie osób i ładunków w przestrzeni powietrznej, wyodrębnione spośród innych czynności pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

Jest głównie skoncentrowany na przewozie pasażerów oraz poczty, przewóz ładunków stanowi znacznie mniejszy segment, głównie ze względu na podatność transportową ładunków – naturalną i techniczną (wymiary ładunków), co powoduje mniejsze możliwości jego wykorzystania ze względu na małą ładowność
samolotów transportowych, w porównaniu do innych środków transportu.
Pozytywny aspekt transportu lotniczego to jest możliwość szybkiego przemieszczania się, zwłaszcza na duże odległości. Ponadto zasięg przestrzenny transportu lotniczego jest bardzo duży, ze względu na rozmieszczenie terminali lotniczych. Przy transporcie pasażerskim istotną rolę odgrywa też komfort podróży, dostępność do rynku usług lotniczych i oferowane połączenia oraz bezpieczeństwo (jest najbezpieczniejszy ze wszystkich środków transportu). Z kolei do negatywnych cech tej gałęzi transportu należy wysoki koszt przemieszczenia, konieczność dojazdów do terminali lotniczych przez pasażerów oraz dokonywania przeładunków w transporcie towarów.
Transport lotniczy jest podzielony na dwie infrastruktury:
 • Infrastrukturę liniową stanowią drogi lotnicze w przestrzeni, ma więc ona charakter naturalny. Drogi te nazywane są korytarzami powietrznymi. Korytarze to wycinki przestrzeni powietrznej o następujących parametrach:
 1.  Szerokości 10 NM ( mile morskie) – drogi krajowe
 2.  Szerokości 20 NM ( mile morskie) – drogi międzynarodowe
 3.  Wysokości 900-1200 m STD (standardowe nastawienie wysokomierza )
 • Infrastruktura punktowa obejmuje następujące elementy:
 1.  Lądowisko
 2.  Port lotniczy
 3.  Lotnisko
Przewozy transportem lotniczym mogą odbywać się w sposób regularny i nieregularny.
 • Przewozy regularne polegają na oferowaniu usług na stałych połączeniach między określonymi portami lotniczymi zgodnie z przyjętym rozkładem lotów, z którego wynika częstotliwość rejsów. Lotniczy transport regularny obsługuje ok. 80 % przewozów tej gałęzi. Odnosi się to do transportu pasażerów,poczty oraz ładunków.
 • Przewozy nieregularne odnoszą się do takiej działalności, która polega na wykonaniu podróży na podstawie zawartej umowy między przewoźnikiem a wynajmującym, którym może być touroperator, biuro podróży, spedytor lub inny podmiot gospodarczy. Takie loty określane są mianem lotów czarterowych. Charakteryzują się brakiem stałej trasy przewozu oraz rozkładu lotów. Przewóz nieregularny jest to więc przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

Transport lotniczy można rozpatrywać pod względem odległości przewozu.Przyjmując za podstawę zasięg, wyróżnia się:

 • Zasięg międzykontynentalny;
 • Zasięg średni- od 1000-1500 km i od 4000-6000 km;
 • Zasięg krótki- do 500 km.

Na rynku lotniczym, ze względu na sposób funkcjonowania, działają:

 • przewoźnicy tradycyjni,
 • przewoźnicy nisko kosztowni

Tradycyjni przewoźnicy to przedsiębiorstwa oferujące regularne połączenia,zwane są inaczej narodowymi przewoźnikami, ze względu na fakt, iż powstały z inicjatywy poszczególnych krajów, lub też państwa mają w nich udziały. Oferują tradycyjnie w cenie biletu posiłki, przewóz bagażu do określonego w taryfie ciężaru. Przykładem są tu takie przedsiębiorstwa, jak: Lufthansa, British Airways,SAS, American Airlines, KLM, Swiss.

Przewoźnicy niskokosztowi (low cost airlines) są to przedsiębiorstwa lotnicze oferujące usługi po cenach niższych od tradycyjnych operatorów. Osiągają niższe koszty operacyjne przede wszystkim ze względu na korzystanie z portów lotniczych stosujących niższe opłaty lotniskowe, co z kolei związane jest z ich usytuowaniem w dalszej odległości od głównych aglomeracji. Ponadto zakres usług stosowanych przez tanich przewoźników jest ograniczony, np. brak posiłków, ograniczona ilość bagażu w cenie biletu. Koszty obniżane są również poprzez oferowanie zakupu biletu przez Internet (brak konieczności utrzymywania rozbudowanych kanałów dystrybucyjnych) oraz odpraw on-line (obniżenie kosztów obsługi terminalowej). Przykładem takich przewoźników jest Wizz Air, Ryanair, Norwegian.