W procesie produkcji rolniczej, jak w każdym procesie produkcyjnym, występuje konieczność przemieszczania różnorodnych ładunków. Składają się na nie głównie środki produkcji oraz produkty rolnicze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Przedmiotami logistyki są:
Przepływy materiałów surowców i wyrobów gotowych oraz współistniejące z nimi strumienie informacyjne .

System logistyczny przedsiębiorstwa, jakim jest gospodarstwo rolnicze, może być bardzo prostym tworem lub bardzo złożonym.

Na proces potrzeb logistycznych w rolnictwie skłądają się: środki produkcji i produkty rolnicze.

W rolnictwie można wyróżnić trzy główne źródła powstawania potrzeb transportowych:

  • czynności agro- i zootechniczne związane z procesami produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • czynności handlowe związane z zakupem środków produkcji i sprzedażą płodów rolnych;
  • czynności budowlane (inwentarskie i produkcyjne).
Na wielkość, strukturę oraz krotność zakupywanych środków produkcji decydujący wpływ ma specjalizacja produkcji oraz organizacja obrotu towarów na rynkach zaopatrzeniowych.
Każde gospodarstwo rolne, jest zmuszone corocznie do zakupu określonych środków produkcji pochodzenia rolniczego i nierolniczego, które to w sposób pośredni lub bezpośredni wpływa na proces produkcji. Do nakładów bezpośrednich zaliczamy m. in.: materiał siewny, nawozy,środki ochrony roślin oraz zwierzęta. Natomiast do nakładów pośrednich: węgiel, paliwo, folie, sznurek, drewno, materiały budowlane itp.
Transport w produkcji rolniczej, na każdym jej etapie, odgrywa bardzo ważną rolę. Szacuje się, że stanowi on nawet do 50% całkowitych kosztów produkcji. Dlatego też sprawny przebieg procesów transportowych jest bardzo istotny. Transport rolniczy jest transportem bardzo specyficznym. Na tę specyfikę składają się: rodzaj przewożonych ładunków, stosowanych środków transportowych i dróg transportu (często przypadają one bezpośrednio na polu).