Logistyka morska  obejmuje między innymi:
przemysł i transport morski, technologie informacji logistycznej, obsługę statków i portów, przeładunki, ochronę środowiska morskiego, bezpieczeństwo żeglugi i wiele innych obszarów racjonalnej, związanej z gospodarką morską działalności człowieka.
Logistyka morska może być identyfikowana również jako proces planowania, organizacji, kontrolowania i koordynowania przemieszczania ładunków i przepływu informacji związanych z przewozem oceanicznym.

Podstawowymi usługami logistyki morskiej są:
*usługi transportowe,
*terminalowe, doradcze, obsługi dostaw i dystrybucji, e-logistyczne.
Znaczenie tych usług dla tworzenia wartości dodanej przez jej uczestników jest zróżnicowane, co oznacza, że przedsiębiorstwa morskie mogą tworzyć ich różną kombinację umożliwiającą im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w ramach logistyki morskiej

W koncepcji logistyki morskiej występują trzy kluczowe podmioty:

  • Podmiot transportu morskiego-przedsiębiorstwa żeglugowego
  • Porty morskie (w tym operatorzy terminali działający w sferze eksploatacji)
  • Spedytorzy

Między trzema kluczowymi graczami rynkowymi logistyki morskiej występuje integracja przestrzenna, kosztowa i czasowa.

  1. Integracja przestrzenna uczestników logistyki morskiej wynika z czystego rachunku ekonomicznego oraz ich dostępności na rynkach lokalnych. Na integrację przestrzenną ma wpływ integracja kosztowa i czasowa.
  2. Integracja kosztowa wynika z optymalizacji kosztów logistycznych w całym łańcuchu logistycznym. Przy czym wybierani są podwykonawcy procesu logistycznego oferujący na ogół najniższą cenę,
    ale przy wyborze podmiotów mogą być wzięte pod uwagę inne kryteria, takie jak: możliwość realizacji usługi logistycznej, zdolność finansowa, doświadczenie itp.
  3. Integracja czasowa jest realizowana za pomocą umów handlowych zawieranych między uczestnikami logistyki morskiej. Stopień integracji uzależniony jest od czasu trwania umowy, jej
    warunków i kar wynikających z jej zerwania lub odstąpienia. Jeżeli umowy handlowe są zawarte na dłuższy czas, warunki umowy są „ostre” i przewidziane są wysokie kary za zerwanie lub odstąpienie od niej, to stopień integracji uczestników logistyki morskiej jest wyższy.